Jaarverslag 2017
Van de penningmeester
Het jaar 2017 hebben wij afgesloten met een tekort van € 600,-. Het was financieel gezien een uitzonderlijk jaar met de viering van het tienjarig bestaan van de Stichting. Gelukkig stond tegenover het geraamde tekort een extra gift van de Protestantse gemeente voor dit jubileum en een extra bijdrage om het geraamde tekort voor 2018 weg te werken. Uit de rekening blijkt dat de uitgaven de laatste jaren steeds op ongeveer hetzelfde bedrag uitkomen, namelijk rond de € 12.500,-. Ook voor het lopende jaar is dit weer begroot, maar dit moet door de verhoging van de bijdragen en van de donaties hopelijk geen probleem zijn.

Klik hier voor het jaarverslag 2017 in pdf.

 

Balans 2017

Activa20172016Passiva20172016
ING Bank*€ 0,00€ 459,88 Vermogen€ 1.370,82€ 1.273,86
RABOBANK€ 1.605,13€ 2.142,77Reserve jubileum€ 0,00€ 1.500,00
Nog te ontvangen:€ 0,00€ 171,21 Nog te betalen€ 234,31€ 0,00
Totaal:€ 1.605,13€ 2.773,86Totaal€ 1.605,13€ 2.773,86
*rekening opgeheven
 Klik hier voor de balans 2017 in pdf.


Rekening 2017 en Begroting 2018

Rekening 2017Begroting 2018
Baten:
Bijdrage Kerkelijke gemeenten Hoorn11.5009.500
Donaties/Giften/Sponsors1.9401.500
Gift jubileum PG-HZB1.250
Totale baten14.69011.000
Lasten:
Honoraria/vergoedingen10.82510.900
Huur560630
Diverse kosten, incl. jubileum3.8831.470
Totale lasten 15.26813.000
Resultaat-578-2.000
Klik hier voor de rekening 2017 en begroting 2018 in pdf.

 

 

Reacties zijn gesloten.