Jaarverslag van de Engel van Hoorn
seizoen 2019-2020

Vooraf
In het dertiende seizoen van de Engel van Hoorn draaide het om werk en privé. Een thema met veel invalshoeken en met veel mogelijkheden. Dat bleek niet alleen uit de invulling en de sprekers, maar ook door de uitwerking.

De inhoud en de opzet
Er was ook dit jaar altijd muziek en ruimte voor gesprek tijdens en na de bijeenkomst.
Dat zou je de typerende ingrediënten van de Engel kunnen noemen. Tegelijk was er steeds sprake van variatie. Soms liet één spreker zijn of haar licht schijnen over het thema, soms waren het er een aantal. Soms was er een korte inleiding, soms een aantal ervarings- verhalen, de meeste keren werden mensen geïnterviewd. Er waren bijeenkomsten waarbij de inbreng van de ‘overige aanwezigen’ groot was en soms was die zeer gering. Ook de opstelling was wisselend. Meestal was er een traditionele zaalopstelling, maar er werd ook gepraat in een kring of mensen werden uitgenodigd om twee aan twee kort uit te wisselen wat hun eerste associaties waren bij het thema. Ontmoeting en gesprek bleef de centrale doelstelling van de Engel. Verbinding het trefwoord. Mensen die elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen troffen elkaar. Mensen uit verschillende culturen, klassen, mensen van verschillende leeftijden, uit verschillende beroepsgroepen enz. Het bleek ook nu weer dat zulke ontmoetingen vaak aanleiding geven tot een nader gesprek of een afspraak.

Bezoekersaantallen
De bezoekersaantallen zijn redelijk constant. Het aantal bezoekers ligt als regel tussen de 35 – 50 personen. Mannen en vrouwen houden elkaar daarbij redelijk in evenwicht. Mensen die actief zijn binnen één van de plaatselijke kerken hebben de overhand, maar er zijn er ook die aan de rand staan of niet kerkelijk gebonden zijn. Wat leeftijd betreft is de 50 plus groep in de meerderheid, maar ook jongeren en jong
volwassenen weten de weg naar de bijeenkomsten te vinden. Zij komen ook als ervaringsdeskundigen bij de aan de orde zijde thema’s, en ook als support van de muziekgroepen, de koren of andere medewerkers.

De financiën en publiciteit.
Financieel is en blijft de Engel van Hoorn erg afhankelijk van het z.g. Eikstraatfonds.
Hoewel er ook wordt bijgedragen door o.a. de Rooms Katholieke parochie van Hoorn, de diaconie van de Protestantse gemeente van Hoorn, Zwaag, Blokker en de Doré (de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente).
De website wordt regelmatig bezocht. Voor de bekendmaking van het programma wordt gebruikt gemaakt van folders en affiches en wordt gepubliceerd in weekbladen, kerkbladen en het Noord Hollands Dagblad. Maar ook via de mail en de veelbekeken Facebookpagina worden de bijeenkomsten aangekondigd. En keer op keer blijkt hoe belangrijk het is om je te laten horen, te bellen, te mailen en langs te gaan.

Tot slot
Bij de beoordeling van de waarde van het werk van de Engel van Hoorn kunnen verschillende criteria worden gehanteerd. De opkomst zou je beperkt of bescheiden kunnen noemen, maar wanneer de focus ligt op de thema’s die aan de orde komen is een positief verhaal te vertellen. En verder ligt de eigenlijke waarde van de Engel van Hoorn in de ontmoeting. Dat blijkt keer op keer. Er worden contacten gelegd en afspraken gemaakt die anders hoogst waarschijnlijk niet tot stand zouden zijn gekomen. Het is niet toevallig dat veel bezoekers vooral het nagesprek als zeer waardevol ervaren.

Rudolf Kooiman, Hoorn, juni 2020

Klik hier voor het jaarverslag 2019 – 2020 in pdf.


Rekening 2019 en Begroting 2020

Rekening 2019Begroting 2020
Baten:
Bijdrage PKN/Dore/Mattheus Hoorn-Zwaag-Blokker10.00010.000
Donaties/Giften/Sponsors804750
Opbrengst bijeenkomsten1.1191.250
11.92312.000
Lasten:
Honoraria9.9009.900
Huur650700
Consumpties bijeenkomsten531500
Publiciteit en bestuurskosten992650
Vergoeding koren/sprekers580900
Bankkosten119125
12.77212.775
Resultaat-849-775
Balans 31-12-20181410
negatief resultaat 2019849
Balans 31-12-2019561
Klik hier voor de rekening 2019 en begroting 2020 in pdf.

 

 

Reacties zijn gesloten.